معرفی

مشخصات فردی

فرهاد خراشه

نام - نام خانوادگی : فرهاد   خراشه

پست الکترونیکی : f_khorasheh@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : Queen\'s University, Canada

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : University of Alberta, Canada

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : University of Alberta, Canada

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : هییت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

فرهاد خراشه
فرهاد خراشه

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی
مرتبه علمی :
    استاد
^